Nov 4 2008   53 Percent Voted "Stupidly"   Now President Obama Governs "Stupidly"

7/27/09